Privacybeleid - Persoonsgegevens

ambulante begeleiding sittard, begeleiding thuis, Sittard, Ambulante, Begeleiding, Ambulante Begeleiding, Ambulante Begeleiding Sittard, Begeleiding Individueel, NAH, PGB, Zorg in Natura, WMO, niet-aangeboren hersenletsel, gehandicapten, begeleiding NAH, begeleiding gehandicapten Sittard

  Privacybeleid persoonsgegevens

  IK RED ME WEL.NL

  LAATSTE UPDATE: 25-05-2018


IK RED ME WEL.NL hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Dit betekent dat IK RED ME WEL.NL:


 • Werkt naar de letter en geest van de privacywet- en regelgeving:
 • Gegevens veilig en zorgvuldig verwerkt;
 • Gegevens niet doorgeeft of verkoopt aan derden voor commerciële of andere doeleinden;
 • Een privacy toets uitvoert bij risicovolle gegevensverwerking (bijv. nieuwe softwarepakketten);
 • Wettelijke rechten respecteert;
 • Alleen samenwerkt met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;
 • Vragen over privacy eerlijk zal beantwoorden.
Persoonsgegevens


Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam/adres/woonplaats (NAW-gegevens), een burgerservicenummer (BSN), medische gegevens etc.


Doel van verwerking van persoonsgegevens


Wij verwerken deze gegevens om onze cliënten op een goede wijze van dienst te kunnen zijn of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


Toegang tot persoonsgegevens


IK RED ME WEL.NL kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van "verwerker" voor IK RED ME WEL.NL en heeft IK RED ME WEL.NL de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt.


Beveiliging persoonsgegevens


IK RED ME WEL.NL zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle IK RED ME WEL.NL-medewerkers hebben geheimhoudingsplicht die ook ten aanzien van cliëntgegevens geldt. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde gedragsregels te houden.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang dit precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens verwerken.


Rechten betrokkenen


Wanneer u informatie wilt over uzelf, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en ook daadwerkerlijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten dat wij u aan de telefoon hebben of een e-mail van uw e-mailadres afkomstig is.


U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in door ons van een persoon vastgelegde gegevens
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens.
 • Recht om vergeten te worden.
 • Recht op het overdragen van persoonsgegevens.

In sommige gevallen mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in stijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kunt u indienen via e-mail: info@ikredmewel.nl of schriftelijk naar onderstaand postadres. Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor Gegevensbescherming binnen IK RED ME WEL.NL (zie contactgegevens hieronder).


Toestemming


IK RED ME WEL.NL zal expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast vragen wij u om toestemming wanneer wij gegevens willen opvragen bij een derde partij (bijv. een huisarts of een collega instelling).


Soort verwerking


Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen IK RED ME WEL.NL zijn opgenomen in het zogenaamd "register van verwerkingen". Een uittreksel van de door IK RED ME WEL.NL verzamelde persoonsgegevens inclusief het doel en de grondslag hiervoor kunt u opvragen bij de verantwoordelijke voor Gegevensbescherming van IK RED ME WEL.NL (zie contactgegevens hieronder).


Doorgifte aan derden


IK RED ME WEL.NL geeft uw gegevens enkel met toestemming door aan derden.

Uitsluitend indien IK RED ME WEL.NL hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Buiten de Europese gemeenschap (EU) geeft IK RED ME WEL.NL geen gegevens door.


Waar vindt u de laatste versie van dit privacy beleid


Op http://www.ikredmewel.nl/privacybeleid-persoonsgegevens.html staat de laatste versie van dit privacy beleid. IK RED ME WEL.NL kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen.


verwerkingsverantwoordlijke:


IK RED ME WEL.NL

Edisonsstraat 8

6132 GS Sittard

+31 6 40577799

info@ikredmewel.nl


Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming:


Felicia Lensen

Edisonstraat 8

6132 GS Sittard

+31 6 40577799

info@ikredmewel.nl
Edisonstraat 8,

6132 GS Sittard

 Von Bylandstrasse 49,

 52538 Selfkant, Duitsland

(0031-) 06 - 405 777 99

CONTACT GEGEVENS

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJVAN DE WEBBEHEERDER


Wij hopen dat deze website u de informatie heeft geboden waarnaar u opzoek was.


Heeft u echter nog vragen, op- of aanmerkingen dan horen wij deze graag van u!

KvK- nummer: 67076971

IBAN: NL39 INGB 0007 4694 82

© Copyright. All Rights Reserved.